سنگ خشن

Hrubá Skála Chateau در لبه توده سنگ در روستای بوهمیان، در حدود 20 متر، در منطقه کاداستر روستای همان نام واقع شده است. این توسط بازسازی قلعه سنگ ساخته شده در 14 ایجاد شده است. آقایان والنشتاین از قرن نوزدهم. قلعه Skálu ساخته شده است

ادامه مطلب
پیام بگذارید