طوفان ایرما

طوفان ایرما طوفان ایرما یک طوفان بسیار قوی و فاجعه آمیز در کیپ ورد بود که قوی ترین در اقیانوس اطلس از لحاظ حداکثر باد باقی مانده از زمان ویلما و قوی ترین

ادامه مطلب