غول، کوه غول پیکر، بهشت ​​چک

یک تیم

  • یک ملودی پیانو ادامه مطلب>

    یک ملودی پیانو

    F5، C5، F5، A # 4، C5، F4، A4، C5، F5، C5، G5، F5 D # 5، D5، C5، A # 4، C5، F5، F5، C5، F5، A4، A # 4، G4، C5، F4 G # 4، A # C # 4 5، D # G # 5 4، A # D # 4 4، D # 5، D5، A # D # 4 5، D5، A4، A # 4، C5، F5، C5، A # 4، F4، C5، 4 A #، A # 4، A4، F4، E4، F4

برگشت به بالا